Tóparti Gimnázium és
Művészeti SzakgimnáziumAz IDB SZMSZ-e


Ez a menüpont az IDB Szervezeti és Működési Szabályzatát mutatja be.
Mi az az SZMSZ? Feladata, hogy meghatározza az IDB működésének alapelveit és alapszabályzatait.
Vagyis az SZMSZ írja le, hogyan és kiknek a vezetésével ülésezik az IDB, kiknek vannak szavazati joguk, milyen ügyekben dönthet saját felelősségre az IDB, és milyen ügyekben van véleménynyilvánítási illetve vétójoga.


I. fejezet - Általános rendelkezések
II. fejezet - A választási szabályzat
III. fejezet - Az IDB felépítése
IV. fejezet - Az IDB működése


Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola Iskolai Diákbizottsága SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT I. fejezet - Általános rendelkezések1.§


(1)A Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola Iskolai Diákbizottságát (továbbiakban: IDB) az iskola diákközössége hozza létre. Az IDB működésével kapcsolatban az 1993. évi LXXIX. a közoktatásról szóló törvény a diákönkormányzatokra vonatkozó rendeletei mérvadóak.

(2) Az IDB működésének alapelveiről és szabályairól jelen dokumentum, a diákság által elfogadott és a Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola nevelőtestülete (továbbiakban: a Nevelőtestület) által jóváhagyott IDB Szervezeti és Működési Szabályzat rendelkezik.2.§


(1) Az IDB feladatai: a diákság érdekeinek képviselete és érdekeinek érvényesítése, a diákközélet szervezése, a diákság informálása az őket megillető jogokról és kötelességekről és segítségnyújtás minden olyan esetben, amely az IDB hatáskörébe tartozik.3.§


(1) Az IDB a nevelőtestület véleményének kikérése mellett döntési jogkörrel rendelkezik az alábbi esetekben: saját működésének az IDB Szervezeti és Működési Szabályzatán és egyéb IDB határozatokon keresztül történő szabályozása; az IDB működéséhez biztosított anyagi eszközök felhasználása; hatásköreinek gyakorlása; egy tanítás nélküli munkanap programja; az IDB tájékoztatási rendszerének létrehozása és annak működtetése.4.§


(1) Az IDB az iskolai Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadásakor és módosításakor az alábbi kérdésekben egyetértési jogkörrel rendelkezik: az ünnepélyek rendje, hagyományápolás; az IDB-vel és az IDB tisztségviselőivel történő kapcsolattartás rendje; az IDB működéséhez szükséges feltételek biztosítása; a tanulói véleménynyilvánítás rendszere; a tanulók rendszeres tájékoztatásának rendje és formái; a tanulók jutalmazásának elve és formái; a fegyelmező intézkedések formái és alkalmazásuknak elvei; a tanulói jogviszonnyal összefüggő bármilyen egyéb kérdés szabályozása.

(2) Az IDB egyetértési jogkörrel rendelkezik az iskolai életet érintő alábbi kérdésekben: a tanulói szociális juttatások elveinek meghatározása; az ifjúság politikai célokra biztosított pénzeszközök felhasználása; a házirend elfogadása illetve módosítása.5.§


(1) Az IDB véleményt nyilváníthat alapvetően az iskola működésével kapcsolatos valamennyi kérdés kapcsán.

(2) Az IDB véleménynyilvánítási jogkörrel rendelkezik kiemelten az alábbi esetekben: a tanulók nagyobb közösségét érintő döntések meghozatalánál; a tanulók ellen folyó fegyelmi eljárásban; az iskola megszüntetésével, átszervezésével, nevének megállapításával kapcsolatban; az intézmény költségvetésének meghatározásával és módosításával kapcsolatban; a tankönyvek megvásárlásának támogatásával kapcsolatban; a tanulók helyzetét elemző értékelő beszámolók elkészítésekor és elfogadásakor, a tanulói pályázatok, versenyek meghirdetésekor és megszervezésekor; az Iskolai Sportkör (továbbiakban: ISK) működési rendjének megállapításakor, a tanórán kívüli tevékenység formáinak meghatározásakor; a könyvtár, a sport-és informatikai létesítmények működési rendjének kialakításakor.6.§


(1) Az IDB javaslattal élhet a nevelési - oktatási intézmény működésével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben.7.§


(1) Az IDB jogainak gyakorlásához és feladatainak ellátásához tisztségviselőket választ. Megválasztásuk és munkavégzésük körülményeit jelen dokumentum szabályozza.

(2) Az IDB feladatai ellátásához térítésmentesen használhatja az iskola helyiségeit és berendezéseit, ha ezzel nem korlátozza az iskola működését.

(3) Az IDB jogosult szövetséget létrehozni illetve ilyenhez csatlakozni és annak működésében részt venni. A szövetség az iskolában az IDB jogait nem gyakorolhatja.Következő fejezet